Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Organisatie

Afbeelding van Organisatie
Amstelring werkt vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie. Dit betekent dat het proces van zorg verlenen centraal stellen. Het gaat om de cliënt, diens naasten en de professional. Organiseren vanuit de menselijke maat dus. De driehoek cliënt-naasten-medewerker is daarbij het uitgangspunt. Iedereen draagt bij op basis van kennis en interesse. We hebben een heldere kijk op de toekomst van onze organisatie en zijn financieel gezond. Samen met de veerkracht in de organisatie zijn dit belangrijke voorwaarden om in de toekomst de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.

Leiderschap, governance en management
Wij werken volgens de Rijnlandse principes van professioneel leiderschap waardoor er volop ruimte ontstaat voor vakmanschap. Iedereen draagt bij op basis van kennis en interesse. Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders rol.

Corona crisismanagement

Amstelring stelde aan het begin van de corona crisis een centraal crisisteam samen met daarin vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie. In het centrale crisisteam vond afstemming plaats, werden besluiten genomen en lag de centrale regie voor uitvoering van die besluiten. Voor Amstelring - normaal gesproken een organisatie met zelforganiserende teams - was dit een ongebruikelijke structuur. Toch heeft de crisisstructuur zijn waarde bewezen. Het crisismanagement werd beheersbaar, doelmatig en efficiënt.

Behalve het centrale crisisteam waren er ook decentrale crisisteams: op locaties, in de wijkzorg, thuisbegeleiding en dagbesteding. De voorzitter van de OR luisterde altijd mee met de overleggen van het CCT. De centrale cliëntenraad (CCR) ontving telkens het verslag en was daardoor aangesloten op wat er tijdens de crisis besloten en gedaan werd. Met de CCR werd ook regelmatig digitaal overlegd en afgestemd. Toen in mei 2020 de eerste coronagolf voorbij was, is de zogenaamde command-and-control-structuur van het CCT aangepast naar een Centraal Voortgang Team (CVT), met meer monitoring op voortgang en continuïteit en ondersteuning ‘op verzoek’. Regie en autonomie kwamen weer te liggen bij de RVE managers.

Beste Werkgevers 2020

Naast het werven en opleiden van nieuwe collega’s besteden wij ook ruim aandacht aan het behouden van collega’s. Om te begrijpen waar professionals tevreden over zijn en waar wij meer aandacht aan moeten besteden, nemen wij periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. De resultaten laten een enorme groei zien in onder andere tevredenheid, autonomie, betrokkenheid en bevlogenheid van professionals. Hiermee schaart Amstelring zich onder Beste Werkgevers van 2020! Ondanks dit mooie resultaat zien wij dat behouden van professionals een uitdaging is wat continu onze aandacht vraagt.

Maatwerk voor teamondersteuning

Geen team is hetzelfde en daarmee is de ondersteuningsbehoefte ook niet gelijk. Amstelring werkt volgens de Rijnlandse principes waarbij er volop ruimte is voor de professional, daarnaast kan er nabijheid georganiseerd worden als dat nodig is. Een team kan bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen van de teamcoach maar als er sprake is van discontinuïteit in een team is er soms meer hulp nodig. Zo is er een locatie waar om deze reden coördinatoren zijn aangenomen. Hierin flexibel meebewegen zonder de autonomie te schaden is een zoektocht naar balans waar wij met de toekomstige arbeidsmarkt vaker mee te maken kunnen krijgen.

Kijkje in de toekomst: Leiderschap, governance en management

  • Doorontwikkeling van het Integraal Serviceteam Amstelring (ISA), gericht op bewaken, integraal werken en verbinden intra- en extramuraal.
  • Aansluiten bij de behoefte van teams die te maken hebben met discontinuïteit.

Bestuur

In 2020 verliet bestuurder Ivo van der Klei, na 6 jaar Amstelring, om te gaan werken als lid Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep. Hij werd in maart 2020 opgevolgd door interim bestuurder Pieter Stenger. Pieter heeft gedurende een jaar samen met Inge Borghuis het bestuur gevormd en dit gaf ons tijd om een opvolger te zoeken. Deze werd gevonden in Jeroen Lambriks. Jeroen en Inge vormen vanaf 2021 samen het tweekoppig collegiale bestuur van Amstelring. Hiermee heeft Amstelring een bestuur dat uit twee voormalig verpleegkundigen bestaat.