Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Cliënt

Afbeelding van Cliënt
Bij Amstelring helpen we mensen die korte of langere tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Liefst thuis, in de eigen omgeving. Of, als dat nodig is, in een omgeving waar men zich comfortabel en veilig voelt.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Bij Amstelring zien we de cliënt als een uniek persoon. We doen dat door te vragen naar wie de cliënt is, was en (nog) wil zijn. Daar stemmen we onze zorg op af. Voor het bieden van goede zorg aan cliënten, is ook aandacht voor familie en naasten nodig. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van de cliënt.

Persoonsgerichte zorg en corona

In maart van 2020 werd in verband met corona besloten dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg werden gesloten voor bezoekers en anderen die niet nodig waren voor de basiszorg. Hierdoor werd de vrijheid van bewoners afgenomen. De nadruk lag op veiligheid, boven welzijn. De Raad van Bestuur heeft landelijk via de media meerdere keren aandacht gevraagd voor het belang van aandacht voor welzijn, de juridische grondslag en behoefte aan ruimte voor maatwerk. Amstelring ontwikkelde een eigen corona-beleid, met als standpunt dat Amstelring de huizen niet meer volledig sluit.

Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt

Amstelring is trekker van het regionale project ‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’. In 2020 zijn er vanuit dit project vele casussen met naasten en zorgprofessionals begeleid. Er wordt hierbij vanuit driehoekskunde gewerkt, waarbij vertrouwen in elkaar de belangrijkste voorwaarde is voor een sterke driehoek. De aanpak vanuit de driehoekskunde wordt door cliënten, naasten en professionals goed ontvangen. Het geeft een goed inzicht in de zorgdriehoek.

In 2020 zijn er mooie ondersteuningsmiddelen ontwikkeld. Zo is er een praatplaat om het gesprek met naasten aan te gaan, praat waaiers voor omgaan met naasten en professionals en de ‘driehoekskunde toolkit’ voor het behandelen van de casuïstiek. Diverse zorgteams hebben kennisgemaakt met deze aanpak. Inmiddels hebben deskundigen ook verdiepende trainingen gevolgd. De volgende stap voor 2021 is het inbedden van de methodiek binnen Amstelring.

Liefdesambassadeurs en diversiteit

Amstelring wil dat er meer aandacht is voor relaties, intimiteit en seksualiteit. Er is beleid ontwikkeld met een positieve kijk op seksualiteit. Daarnaast zijn er geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers en zorgprofessionals opgeleid tot ‘liefdes ambassadeurs - aandachtsvelders’, om meer aandacht te geven aan dit thema. Deze groep heeft een verbinding met de werkgroep Diversiteit. De werkgroep Diversiteit is gestart om binnen Amstelring te verkennen waar diversiteit in de uitvoering zichtbaar en minder zichtbaar is.

Persoonsgerichte zorg in het dossier

In ons elektronisch cliënt dossier is op meerdere plaatsen ruimte om te beschrijven wie de bewoner is geweest en wie hij nog wil zijn, om op die manier persoonsgerichte zorg te kunnen geven. Het dus mogelijk om persoonsgerichte zorg te beschrijven maar de manier waarop is niet altijd logisch en ondersteunend aan het zorgproces. Dit maakt dat wij in 2021 een heroriëntatie willen op het huidige ECD opdat persoonsgerichte zorg en welzijn optimaal verankerd zijn.

Wonen en welzijn
Samen met de cliënt en naasten een thuis maken, aangepast aan de doelgroep en gebruik makend van ieders talent. Dit doen wij in kleine woongroepen van 8-12 bewoners.

Kijkje in de toekomst: Persoonsgerichte zorg

  • Er is meer aandacht nodig voor multiculturele wensen en behoeften
  • Oriëntatie op ECD waarin specifieke nadruk op persoonsgerichte zorg en welzijn verankerd is.

Isoleer het coronavirus, niet de mensen

Toen de huizen vanwege corona moesten sluiten voor bezoekers, heeft Amstelring bij bewoners en naasten de mogelijkheden tot beeldbellen gefaciliteerd en gestimuleerd. Ook zijn er alternatieve vormen van contact - zoals raambezoek - mogelijk gemaakt.  Amstelring voerde beleid waarbij versoepeling - waar mogelijk - zo spoedig mogelijk werden doorgevoerd.

Amstelring was medeopsteller van het manifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen’. Dat betekent onder andere dat Amstelring de huizen niet meer volledig sluit. Verder koos Amstelring - al geruime tijd voordat de mondkapjes verplicht werden gesteld - voor het preventief dragen van mondkapjes door professionals en bezoekers.

Samen Zeggenschap

Samen Zeggenschap is een ontwikkeling die merkbaar vorm geeft aan invloed en zeggenschap. Het doel is betekenisvolle en persoonsgerichte zorg bieden en daarbij van ieders talent en inzet gebruik te maken. Het is een ambitie die past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe wetgeving. Actieve participatie en zeggenschap van de cliënt, diens naaste en de medewerker krijgen een grotere rol, zowel informeel als formeel.

Door het ingezette beleid zien we dat bewoners zeggenschap en regie hebben over hun leven, ook als zij complexe zorg en ondersteuning nodig hebben. De ontwikkeling naar vakmanschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de professionals vraagt ook om een eigen manier van zeggenschap, namelijk in de relatie tussen bewoners/naasten en professionals. Deze ontwikkeling is op onderdelen nieuw en daarmee soms ook spannend en moeilijk. Momenteel is er landelijke belangstelling voor deze beweging welke ook opgepakt wordt door het netwerk Radicale Vernieuwing. 

Kijkje in de toekomst: Wonen en welzijn

  • Enkele locaties starten met de pilot ‘participatieraad’. Daarbij gaat het over locatiegebonden aangelegenheden die van invloed zijn op het leven, het wonen en werken in de locatie.
  • De basis van Driehoekskunde krijgt een verdieping. Samen zeggenschap vanuit de driehoek wordt de grondhouding van waaruit ons handelen wordt bepaald.