Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Leren en verbeteren

Afbeelding van Leren en verbeteren

Leren en verbeteren van kwaliteit
Bij Amstelring vinden we het belangrijk om continu te werken aan het monitoren en verbeteren van kwaliteit. Professionals krijgen ruimte en ondersteuning bij de dagelijkse praktijk van reflecteren en staan open voor het interdisciplinair verhogen van kwaliteit van zorg.

Corona

Er hebben in 2020 verschillende instructies en webinars plaatsgevonden die vanuit het centrale corona crisisteam zijn ontwikkeld. Deze werden gehouden om professionals te blijven informeren over veranderingen van de corona richtlijnen en protocollen. Na de zomer heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de 1e corona golf en hiervan is een evaluatiedocument opgesteld. Ook zijn er enquêtes afgenomen bij de professionals. Het evaluatiedocument en de resultaten van de enquêtes zijn gebruikt voor de verbeteracties die voor 2e corona golf opgesteld.

Graag hadden wij in 2020 meer (bij)scholingen willen geven maar de corona beperkingen rondom het fysiek bij elkaar komen en de prioriteiten die wij moesten stellen hebben gemaakt dat wij niet alles hebben kunnen doen zoals wij dat gepland hadden. Voor 2021 wordt het de uitdaging om dit in te lopen op een wijze waarop professionals niet overbelast raken en wij het plezier en de nieuwsgierigheid om te leren blijven behouden.

GGD hygiëne audits

De afdeling hygiëne & infectiepreventie van de GGD heeft in de zomer van 2020 een quickscan op de basis hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd in alle intramurale locaties. De resultaten waren zeer positief, met name op het gebied van corona beleid. De verbeterpunten, waaronder meer aandacht voor scholing van aandachtsvelders hygiëne kon goed opgepakt worden. De scholingen hiervoor starten in 2021.

Moreel beraad

21 collega’s hebben succesvol de opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad afgerond. Het is daarnaast natuurlijk belangrijk dat de deelnemers oefenen, ‘vlieguren’ maken en veel beraden op de locaties houden. De commissie Ethiek organiseert in 2021 terugkommiddagen. De bedoeling is dat de collega’s zich de methodiek nog meer eigen gaan maken en dat ze van elkaar te blijven leren.

Team zelfevaluatie

In 2021 wordt ook gestart met een nieuwe opzet van het kwaliteitssysteem. Het uitgangspunt daarbij is, dat de interne verbetering en de externe verantwoording zoveel mogelijk één geheel vormen.
De audit processen zijn op team-, locatie- en organisatieniveau hetzelfde ingericht, zodat het kwaliteitssysteem samenhang en herkenbaarheid kent.

Om deze cirkel rond te maken heeft Amstelring voor de interne teamaudit de ‘team zelfevaluatie’ ontwikkeld. Deze ‘team zelfevaluatie’ richt zich op het gesprek en de opvolging om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Team zelfevaluatie is een proces waarmee teams stil staan bij hoe het team er op dat moment voorstaat. Met als resultaat een verbeterplan dat ieder kwartaal door het team wordt geëvalueerd. Het proces van de teamevaluatie sluit aan bij de systematiek van het kwaliteitssysteem op zowel locatie- als organisatieniveau, waardoor er ook meer samenhang is. Dit alles is gebaseerd op het landelijke kwaliteitskader VVT. In 2020 zijn er pilots geweest van deze systematiek en in 2021 vindt de implementatie binnen de verschillende locaties plaats.

Bevoegd en Bekwaam

Amstelring heeft een digitale leeromgeving ‘het leerplein’. Zorgprofessionals volgen de verplichte bijscholing om bevoegd en bekwaam te blijven. Met de invoering van dit leerplein kunnen zorgprofessionals op eigen tempo de E-learning theorietoetsing volgen. Voor de praktijktoetsing kunnen zij zich inschrijven voor een toetsingsmoment op locatie. Wij hebben gemerkt dat het bieden van ondersteuning op maat noodzakelijk is voor professionals om op een goede en prettige manier de modules te kunnen behalen. Alleen het aanbieden van de E-learning zonder deze ondersteuning gaf vaak stress en teleurstelling.
Amstelring gaat haar leren daarom vaker hybride organiseren. Dat wil zeggen dat professionals vrij zijn in hoe zij willen leren. De een kan zelfstandig zijn E-learning afronden en neemt verantwoordelijkheid voor de praktijktoetsen, terwijl de ander er meer baat bij heeft om modules klassikaal te volgen.

Calamiteiten

Amstelring meldt calamiteiten en geweld in de zorgrelatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In 2020 heeft Amstelring zes calamiteitenmeldingen ingediend die onderzocht zijn aan de hand van de PRISMA-methode. Uiteindelijk zijn twee meldingen niet als calamiteit beoordeeld. De overige vier meldingen zijn wel beoordeeld als calamiteit. Daarnaast was er één melding van geweld in de zorgrelatie. De belangrijkste trend die naar voren komt uit de analyse van de calamiteitenmeldingen heeft betrekking op het niet correct of onvolledig toepassen van gemaakte werkafspraken.

Kijkje in de toekomst: leren en verbeteren van kwaliteit

  • De interne auditsystematiek wordt binnen alle teams uitgerold, onder begeleiding van de kwaliteitsverpleegkundige.
  • De Amstelring Academie opzetten, voor ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van professionals.