Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Externe samenwerking

Afbeelding van Externe samenwerking

Samenwerken
Amstelring werkt nauw samen met formele en informele (keten)partners die in ons werkveld van belang zijn. We maken onderdeel uit van een lerend netwerk van regionale en landelijke organisaties. Zo kunnen we elkaar snel vinden als er gemeenschappelijke vragen op tafel liggen en we kunnen leren van elkaars ervaringen.

Corona heeft samenwerking versterkt

De coronaperiode heeft de samenwerking tussen VVT-organisaties en ketenpartners in de regio extra versterkt. Gedurende de crisis ontstond er een effectieve en prettige samenwerking tussen alle partners. Het kunnen organiseren van goede zorg in de regio werd een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat bijvoorbeeld terug te zien is in het organiseren van COVID-units en het delen van kennis, ervaringen en protocollen. Ook vond er nauwe samenwerking plaats met de ziekenhuizen, zodat zij tijdig konden uitplaatsen naar de VVT-sector of - met extra (zuurstof)zorg - naar huis. Het in 2020 gerealiseerde Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en omstreken is ook een mooi resultaat van de geslaagde samenwerking.

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en omstreken

In de afgelopen jaren hebben verschillende V&V instellingen in Amsterdam in SIGRA-verband samen een portaal ontwikkeld voor eenduidige triage: het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam (ATZA). Het ATZA is een gezamenlijk portaal voor Eerstelijnsverblijf (ELV) of crisiszorg WLZ. Verwijzers kunnen één telefoonnummer bellen. Op dit moment kunnen huisartsen, de Huisartsenpost Amsterdam (HpA) en de spoedeisende hulp via het aanmeldportaal verwijzen. Het ATZA draagt bij aan eenduidige triage en snellere toegang tot de juiste zorg op de juiste plek. Ouderen die ongepland of onmiddellijk zorg nodig hebben, zijn hierbij gebaat.
Het aanmeldportaal is in 2020 geëvalueerd met bestuurders en managers Zorgbemiddeling/Cliënt Service Bureau en bij verschillende ketenpartners zijn wensen en behoeften opgehaald. In deze evaluatie hebben bestuurders en managers Zorgbemiddeling/Cliënt Service Bureau een aantal doelen geformuleerd om de dienst richting de zorgaanvragers te verbeteren.

Lerend netwerk

Amstelring maakt in Amsterdam deel uit van een lerend netwerk samen met organisaties als Cordaan, Amsta en ZGAO. Voor de regio Amstelland-Meerlanden wordt dit lerend netwerk gevormd met Zonnehuisgroep en Brentano. Het doel van deze netwerken is elkaar te ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling. Daartoe bespreken we in overleg met elkaar relevante onderwerpen bespreken en leren van elkaar door kennis en successen te delen. Amstelring is ook lid van het Sigra-netwerk waarin de Amsterdamse organisaties die actief zijn in de zorg en welzijn sector, samenwerken aan projecten en netwerken.

Naast deze regionale netwerken is Amstelring ook actief in landelijke samenwerkingsverbanden (zoals Actiz), in een landelijk bestuurlijke netwerk met Zorgaccent, Zinzia en Brabantzorg en in het innovatieve netwerk van de Rijnlandse Bestuurdersgroep (De Bouwloodsgroep). Deze initiatieven lopen naar tevredenheid.

Kijkje in de toekomst:  Externe samenwerking

  • Snellere toegang tot de juiste zorg op de juiste plek, door centrale triage en toeleiding naar een VVT zorgproduct. Daarbij wordt de keten zodanig ingericht dat Wlz-zorg de laatste stap is en de zorg zoveel als mogelijk thuis of dicht bij huis wordt georganiseerd. 
  • Een efficiënter, transparanter en eenduidiger proces, omdat triage en toeleiding via één centraal punt geregeld wordt.