Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

8 uur per week

Ondersteuning Amsterdam, Amsterdam

De Centrale Cliëntenraad van Amstelring zoekt een onafhankelijke voorzitter die zorgdraagt voor een effectieve samenwerking van de Centrale Cliëntenraad als team
De Centrale Cliëntenraad van Amstelring zoekt een onafhankelijke voorzitter die zorgdraagt voor een effectieve samenwerking van de Centrale Cliëntenraad als team

Werkplek

De organisatie

Amstelring richt zich op verpleeghuiszorg, tijdelijk verblijf, wijkzorg, dagbesteding en thuisbegeleiding in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Circa 4.000 medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2.000 bewoners in de 22 locaties en aan 3.000 cliënten die thuis wonen. Amstelring staat voor goede zorg, fijn werken en financieel gezond zijn. Daarbij is Amstelring een platte organisatie, met zorgteams, (locatie-)managers, het Integraal Serviceteam en de Raad van Bestuur. Voor Amstelring-brede zaken wordt het bestuur ondersteund door een concernstaf.

Amstelring wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvB is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de organisatie in totaliteit. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op zowel het opstellen als de uitvoering van het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen het gehele concern.

Het werkgebied van Amstelring is Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden.

Visie en koers

Amstelring biedt liefdevolle zorg vanuit oprechte interesse en vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen, waarbij de zorg bedoeld is als versterking van zelfredzaamheid, uitgaande van mogelijkheden van mensen. Daarbij is Amstelring sterk geïnspireerd door het Rijnlandse gedachtegoed, waarbij het vertrouwen in het vakmanschap van de professional centraal staat en samenzeggenschap met cliënten en verwanten cruciaal is. Deze vakmensen werken in zelforganiserende teams die het hart van de organisatie vormen. Om hen optimaal te ondersteunen hanteert Amstelring de principes: dichtbij, ontzorgen en vereenvoudigen.

Functie

Binnen de visie is cliëntenmedezeggenschap voor Amstelring een belangrijke waarde. Naast dat het werken aan en met de medezeggenschap van cliënten een wettelijk vereiste is, vindt Amstelring het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten. Overkoepelend aan de lokale cliëntenraden functioneert een Centrale Cliëntenraad (CCR).

De CCR bespreekt onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor Amstelring als concern.

De CCR bestaat uit afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden (22 vertegenwoordigers) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad binnen Amstelring en is geen cliënt, partner of familielid van een cliënt. De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team.

De CCR behartigt de belangen van cliënten bij beleidsonderwerpen die voor heel Amstelring gelden. Deze raad werkt zelfstandig en overlegt 8 tot 10 keer per jaar met de raad van bestuur en 2 keer per jaar met een delegatie van de raad van toezicht.

De voorzitter vormt samen met in ieder geval de vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB overlegt regelmatig met een van de bestuurders o.a. over het voorbereiden en vaststellen van de agenda van de overlegvergaderingen. 

De cliëntenmedezeggenschap vindt haar basis in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Governance code Zorg. De zittingsduur is vastgesteld op 4 jaar. Een lid of voorzitter kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Amstelring is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter, die per 1 september 2021 de huidige voorzitter gaat opvolgen. Deze functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 3 à 4 dagen per maand.

Profiel

Het functieprofiel

 • Academisch werk -en denkniveau;
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein;
 • Visie op zorg en kennis van de velden waarin Amstelring opereert;
 • Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten;
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz).

Persoonlijkheidskenmerken

 • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder;
 • Onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen;
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
 • Kan leiding geven op basis van consensus aan discussies binnen de Raad;
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
 • In staat tot het hanteren van een verbindende stijl;
 • Kunnen omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen;
 • Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
 • Het kunnen begeleiden van groepsdynamische processen;
 • Betrouwbaar en integer.

Wij bieden

De voorzitter van de CCR is een vrijwilligersfunctie. Er is een passende vergoeding voor de werkzaamheden.

Geïnteresseerd

Wilt u bijdragen aan de “Liefdevolle Zorg” die Amstelring biedt en beschikt u over de juiste kwalificaties? Dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en cv via de sollicitatiemogelijkheid op onze website werkenbijamstelring.nl. Klik op de button en solliciteer via onze website

Reageren kan tot en met 18 juli 2021.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Paul Ruygrok (waarnemend voorzitter CCR) via 06 - 27 10 46 64

Overige informatie

Het eerste gesprek met de CCR en het bestuur van Amstelring vindt plaats op 30 juli.

Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten bij deze vacature de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.