Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Anbi-informatie

Amstelring is een zogenoemde “ANBI”, een algemeen nut beogende instelling. Dat houdt in dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Hieronder treft u alle informatie aan die hierbij van belang is.

Naam: Stichting Amstelring Groep
Adres: Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam/Postbus 9225, 1006 AE  Amsterdam
E-mail: raadvanbestuur@amstelring.nl
KvK-nummer: 33299171
RSIN: 807146250

Het doel van de stichting is statutair vastgelegd en luidt:
“De stichting is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Hieronder wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.”

Meer concreet biedt Amstelring Groep intramurale zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast biedt de stichting thuiszorg, hulp bij het huishouden, dagbesteding en palliatieve zorg.
 
De stichting wil de doelstelling bereiken door:

  • het centraal stellen van de cliënt en diens gerechtvaardige wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
  • het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de voor de zorgverlening beschikbare middelen;
  • het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
  • het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen, stichtingen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten onder meer op het gebied van wonen, zorg, gezondheid, welzijn en leefcomfort;
  • het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden voor de stichting;
  • het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers van de stichting;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting heeft een meerjarenbeleidsplan (PDF). In dit plan staat wat de voornemens en verwachtingen van de stichting zijn. In het jaardocument dat jaarlijks verschijnt, wordt weergegeven in welke mate de doelstellingen en plannen zijn gerealiseerd.
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Eric Hisgen, voorzitter
Inge Borghuis, lid
Ivo van der Klei RA, lid

Hun inkomsten zijn vermeld in De jaarrekening 2015 (PDF), net als de financiële gegevens van de stichting. Een verantwoording van beleid vindt u in het Jaarmagazine 2015. 

Indien behoefte bestaat aan meer informatie over de ANBI-informatie op deze pagina, kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris van Amstelring, de heer R. Rademaker. (rrademaker@amstelring.nl / 020 7560015)